Algemene Voorwaarden / Garantie Voorwaarden / Avg

Algemene levering / dienstverlening voorwaarden van:

Voorneveld brandbeveiliging B.V. Gevestigd en kantoorhoudende te Kastanjelaan 20 1231 ZA Loosdrecht

Update: 20-10-2017

Onderwerp

Voorneveld Brandbeveiliging Loosdrecht BV maakt gebruik van een aantal handelsnamen en domeinen. Deze zijn te vinden onder website onder info. Opdrachtgever, hierna te noemen beheerder. Voorneveld Brandbeveiliging BV ( Tempo ), hierna te noemen gebruiker

.

Artikel 1. Definities

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: gebruiker: de gebruiker van de algemene voorwaarden; beheerder: de wederpartij van gebruiker waarop de voorwaarden van toepassing zijn.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen gebruiker en een beheerder waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

3. De gebruiker kent aanvullende voorwaarden voor specifieke werken. Deze zijn te vinden op de website onder info.

4. Voorwaarden kunnen worden aangepast. Alleen de meest recente versie op de website is van toepassing.

Artikel 3. Offertes

1. Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is genoemd.

2. De door gebruiker gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Gebruiker is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de beheerder binnen 30 dagen worden bevestigd.

3. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven. (1)

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

1. Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft gebruiker het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3. De beheerder draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de beheerder redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan gebruiker worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan gebruiker zijn verstrekt, heeft gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de beheerder in rekening te brengen. Beheerder blijft ten aller tijden verantwoordelijk voor het welzijn van zijn apparatuur.

4. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uit gegaan van door de beheerder verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan gebruiker de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de beheerder de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 5. Contractsduur; uitvoeringstermijn

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. (2)

2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de beheerder gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Gebruiker zal de beheerder zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, zal gebruiker de beheerder hierover tevoren inlichten.

4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal gebruiker daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

5. In afwijking van lid 3 zal gebruiker geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

Artikel 7. Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 8. Intellectuele eigendom

1. Onverminderd het bepaalde in artikel 7 van deze voorwaarden behoudt gebruiker zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.

2. Alle door gebruiker verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de beheerder en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van gebruiker worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.

3. Gebruiker behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 9. Opzegging

Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van tenminste 3 maanden in acht te nemen. (3)

Artikel 10. Ontbinding van de overeenkomst

1. De vorderingen van gebruiker op de beheerder zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen: na het sluiten van de overeenkomst aan gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden geven gebruiker goede grond te vrezen dat de beheerder niet aan zijn verplichtingen zal voldoen; indien gebruiker de beheerder bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.

2. In de genoemde gevallen is gebruiker bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van gebruiker schadevergoeding te vorderen.

Artikel 11. Gebreken; klachttermijnen

1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de beheerder binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan gebruiker.

2. Indien een klacht gegrond is, zal gebruiker de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de beheerder aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de beheerder schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal gebruiker slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15.

Artikel 12. Honorarium

1. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of is overeengekomen gelden de leden 2, 5 en 6 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3 t/m 6 van dit artikel.

2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.

3. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van gebruiker, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

4. Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.

5. Nvt.

6. Indien gebruiker met de beheerder een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is gebruiker niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief. Gebruiker mag prijsstijgingen doorberekenen, indien gebruiker kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijv. lonen.

Artikel 13. Betaling

1. Betaling dient te geschieden d.m.v. automatische incasso. Beheerder dient zorg te dragen voor voldoende saldo op de rekening waarvan automatische incasso plaats vindt. Anders binnen 30 dagen na factuurdatum te vermeerderen met behandeling kosten, op een door gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. (4)

2. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de beheerder in verzuim; de beheerder is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.

3. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de beheerder zullen de vorderingen van gebruiker en de verplichtingen van de beheerder jegens gebruiker onmiddellijk opeisbaar zijn.

4. Door de beheerder gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de beheerder, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

5. Geleverde goederen blijven eigendom van gebruiker, totdat volledige betaling heeft plaats gevonden.

Artikel 14. Incassokosten

1. Is de beheerder in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van beheerder. In ieder geval is de beheerder verschuldigd:

Over de eerste 3.000,-- 15 %

Over het meerdere tot 6.000,-- 10 %

Over het meerdere tot 15.000,-- 8 %

Over het meerdere tot 60.000,-- 5 %

Over het meerdere 3 %

Garantie Voorwaarden

Laatste update: 20-10-2017

Onderwerp

Voorneveld Brandbeveiliging Loosdrecht BV maakt gebruik van een aantal handelsnamen en domeinen. Deze zijn te vinden onder website onder info. Opdrachtgever, hierna te noemen beheerder. Voorneveld Brandbeveiliging BV ( Tempo ) , hierna te noemen gebruiker.

Dit betreft aanvullende voorwaarden op onze algemene voorwaarden en zijn daar onlosmakelijk mee verbonden.

Garantie op nieuwe Brandblusapparatuur van het merk Tempo bedraagt 4 jaren op materiaal fouten op voorwaarde dat het jaarlijks onderhoud door Voorneveld Brandbeveiliging BV, of een door Voorneveld Brandbeveiliging BV erkent onderhoudsbedrijf wordt uitgevoerd. Verlies van werkdruk beperkt zich tot 1 jaar na lever datum.

Garantie op hervulde en/of gereviseerde Brandblusapparatuur van het merk Voorneveld Brandbeveiliging BV bedraagt 4 jaren op materiaal fouten op voorwaarde dat het jaarlijks onderhoud door Voorneveld Brandbeveiliging BV, of een door Voorneveld Brandbeveiliging BV erkent onderhoudsbedrijf wordt uitgevoerd. Verlies van werkdruk beperkt zich tot 1 jaar na lever datum.

De Garantie vervalt op het moment dat er enige vorm van onderhoud aan de apparatuur is uitgevoerd door een niet door Voorneveld Brandbeveiliging BV erkent bedrijf.

Garantie op nieuwe Brandblusapparatuur van een ander door ons geleverd merk beperkt zich tot de garantie, verstrekt door de oorspronkelijk fabrikant dan die apparatuur. Een garantie claim wordt door ons gevoerd. In overleg met ons kunt u zelf overleg plegen met de fabrikant.

Garantie op nieuw geleverde (nood) verlichting apparatuur beperkt zich tot de garantie, verstrekt door de oorspronkelijk fabrikant van die apparatuur. Lampjes zijn altijd van garantie uitgesloten.

Garantie op nieuw geleverde materialen beperkt zich tot de garantie, verstrekt door de oorspronkelijk fabrikant van die apparatuur.

Het vervoer van en naar het product waarvan garantie wordt geclaimd, is uitgesloten van garantie en beperkt zich tot het repareren of vervangen van het product zelf. Enige vorm van aansprakelijkheid als gevolg van schade als gevolg van het niet of slecht functioneren van het product is nadrukkelijk uitgesloten.

Garantie op door ons geleverde materialen, anders dan hierboven benoemde apparatuur, beperkt zich tot 1 jaar op materiaal fouten op voorwaarde dat het jaarlijks onderhoud door Voorneveld Brandbeveiliging BV, of een door Voorneveld Brandbeveiliging BV erkent onderhoudsbedrijf wordt onderhouden. Hieronder vallen ook revisie / hervulde brandblusapparatuur. Accu’s en batterijen zijn van garantie buitengesloten.

Toelichting:

Uw recht op een deugdelijk product. U hebt recht op een goed product. In de wet staat dat een product deugdelijk moet zijn. U moet het product een bepaalde tijd op een normale manier kunnen gebruiken.

Hoe lang moet een product meegaan?

Hoe lang een product mee moet gaan, hangt af van het soort product. Vraag vooraf aan de leverancier hoe lang het betreffende product mee moet kunnen gaan bij normaal gebruik waarvoor het product bestemt is.

Wat zijn uw rechten bij een ondeugdelijk product?

Is een product ondeugdelijk? Dan hebt u de volgende rechten. U hebt recht op een gratis reparatie of een nieuw product. Dat moet dan binnen een bepaalde tijd en zonder dat u daar te veel last van hebt. Wij kunnen ervoor zorgen dat u een product te leen krijgt, zolang de reparatie duurt. U kunt niet altijd kiezen tussen een reparatie of een nieuw product.

Voor een reparatie of een nieuw product hoeft u niet bij te betalen, tenzij dit transportkosten bedragen.

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Laatste update: 25-05-2018

Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens van klanten, leveranciers en andere opdrachtnemers

Graag maken wij u er op attent dat wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt zullen verzamelen en gebruiken omdat dit noodzakelijk is om een eventuele overeenkomst met u te sluiten en uit te voeren. Dat geldt zowel voor onze (potentiële) klanten als voor partijen bij wie wij zaken en/of diensten inkopen. Bent u een (potentiële) klant van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om u een offerte te kunnen toesturen, te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst dient te voldoen, zaken te kunnen leveren of werkzaamheden voor u te kunnen verrichten, te kunnen factureren en met u vlot en efficiënt te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst. Bent u een (potentiële) leverancier of andere opdrachtnemer dan zijn uw persoonsgegevens eveneens noodzakelijk voor de sluiting en uitvoering van de overeenkomst. Bij inkoop is dat nodig om u te kunnen laten weten aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst wat ons betreft dient te voldoen, een offerte-aanvraag te kunnen toesturen of een bestelling bij u te kunnen plaatsen, uw facturen te kunnen betalen en vlot en efficiënt met u te kunnen communiceren over andere aspecten van de overeenkomst. U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven. .

Doorgifte aan derden :

In verband met de uitvoering van een eventuele overeenkomst met u is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens moeten verstrekken aan partijen die onderdelen, materialen en producten aan ons toeleveren of in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren. Verder maken wij gebruik van externe serverruimte voor de opslag van (delen van) onze verkoop- en inkoopadministratie, waar uw persoonsgegevens een onderdeel van uitmaken. Uw persoonsgegevens worden om die reden aan onze provider van serverruimte verstrekt. Omdat wij gebruik maken van een nieuwsbrief mailing dienst, worden uw persoonsgegevens tot slot doorgegeven aan de aanbieder van deze dienst. Wij maken daarnaast gebruik van externe serverruimte voor de opslag van (delen van) ons contactenbestand. Bent u een relatie van ons, dan maken uw persoonsgegevens hier onderdeel van uit. Uw persoonsgegevens worden om die reden aan onze provider van serverruimte verstrekt. Verder maken wij gebruik van Microsoft Office en de bijbehorende opslagmogelijkheden voor e-mails en andere bestanden. Omdat wij gebruikmaken van een nieuwsbrief mailing dienst, worden uw persoonsgegevens tot slot doorgegeven aan de aanbieder van deze dienst, mits u hier toestemming voor heeft gegeven.

Nieuwsbrief?

Wij zullen de door u opgegeven persoonsgegevens bewaren en gebruiken om u in de toekomst persoonlijk per e-mail op de hoogte te brengen van onze bestaande en nieuwe producten en diensten en u hier eventueel een aanbieding voor te doen. Iedere keer dat wij u een reclamemailing sturen, heeft u de mogelijkheid ons te laten weten hier geen prijs meer op te stellen. Zie hiervoor de afmeld link onderaan iedere mailing.

Verzamelen, gebruiken en bewaren van persoonsgegevens van zakelijke relaties

Graag maken wij u er op attent dat wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt zullen verzamelen en gebruiken omdat u hier toestemming voor heeft gegeven dan wel omdat dit noodzakelijk is voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen. Wij verwerken de volgende gegevens: naam, adres en contactgegevens. Bent u een relatie van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om contact met u op te kunnen nemen voor doeleinden die in het belang zijn van onze onderneming. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan het bespreken van een eventuele samenwerking, het verstrekken en verkrijgen van informatie en het onderhouden van ons netwerk. U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde doeleinden geen uitvoering kunnen geven. Uw gegevens worden één jaar na het laatste contact verwijderd.

Bewaarperiode persoonsgegevens

Indien u een offerte bij ons heeft opgevraagd maar u geen klant bij ons geworden bent, zullen wij uw gegevens uiterlijk één jaar na ons laatste contact verwijderen. Ook indien wij een offerte van u hebben ontvangen, maar wij geen klant van u zijn geworden, zullen uw persoonsgegevens uiterlijk één jaar na ons laatste contact worden verwijderd. Bent u wel klant bij ons geworden of wij bij u, dan zullen wij uw persoonsgegevens bewaren voor de duur van zeven jaar na het einde van het boekjaar waarin de overeenkomst met u volledig is uitgevoerd. De periode van zeven jaar komt overeen met de periode waarbinnen wij verplicht zijn onze administratie te bewaren voor de Belastingdienst. Na afloop van deze periode zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen.

Uw rechten

U heeft het recht om ons te vragen om uw eigen persoonsgegevens te mogen inzien. Als daartoe aanleiding bestaat, kunt u ons ook verzoeken om aanvulling van uw persoonsgegevens of om het wijzigen van onjuistheden. Daarnaast heeft u het recht om te vragen om uw persoonsgegevens te wissen of het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. Ook kunt u bij ons bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Tot slot kunt u ons verzoeken om verkrijging van uw persoonsgegevens of overdracht van die gegevens aan een ander. Om uw rechten te kunnen uitoefenen kunt u zich wenden tot Voorneveld Brandbeveiliging B.V. Kastanjelaan 20, 1231ZA te Loosdrecht. Dhr. B of GJ Voorneveld tel.nr. 035-5823452 of per mail info@tempoholland.nl Ook met vragen of voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens kunt u uiteraard contact met ons opnemen.