Voorneveld Brandbeveiliging B.V. Kastanjelaan 20
1231 ZA Loosdrecht
035-5823452

Info@voorneveld.nu

Algemene Leveringsvoorwaarden Voorneveld Brandbeveiliging B.V.

De Algemene Leveringsvoorwaarden van Voorneveld brandbeveiliging B.V. zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam op 07 september 2022onder nummer 30036214

Art. 1 – Definities

1.1. In deze Algemene Leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:
Voorneveld Brandbeveiliging = Tempo
Opdrachtgever = de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een Overeenkomst met Voorneveld Brandbeveiliging heeft gesloten.
Pandemie = een virus, griep of ziekte die door de WHO tot pandemie is verklaard.
Prestaties = de levering van zaken, het uitvoeren van diensten of de aanneming van werk.
Overeenkomst = schriftelijk vastgelegde afspraken tussen Voorneveld en Opdrachtgever.
Voorwaarden = deze Algemene Leveringsvoorwaarden.

Art. 2 – Toepasselijkheid van deze Voorwaarden

2.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten en op alle door Voorneveld Brandbeveiliging gedane aanbiedingen.
2.2 De toepasselijkheid van de inkoop-, aanbestedings- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Art. 3 – Aanbieding/ totstandkoming van Overeenkomst

3.1 Aanbiedingen van Voorneveld Brandbeveiliging zijn vrijblijvend en in ieder geval slechts geldig gedurende 30 dagen, tenzij in de betreffende aanbieding uitdrukkelijk anders is bepaald.
3.2 Elke aanbieding is gebaseerd op een uitvoering van de Overeenkomst door Voorneveld Brandbeveiliging onder normale omstandigheden en op werkdagen van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 uur en 16.30 uur. Als de uitvoering niet onder normale omstandigheden en genoemde werktijden geschiedt, is Opdrachtgever gehouden om de daarmee gemoeide additionele kosten aan Voorneveld te vergoeden.

3.3 Voorneveld Brandbeveiliging heeft het recht een kredietwaardigheidsonderzoek met betrekking tot Opdrachtgever te laten verrichten. Als de kredietwaardigheid naar de beoordeling van Voorneveld Brandbeveiliging onvoldoende blijkt, is Voorneveld Brandbeveiliging bevoegd een al gedane aanbieding te herroepen of een Overeenkomst te ontbinden.
3.4 De Overeenkomst komt tot stand op de dag dat Voorneveld Brandbeveiliging de door Opdrachtgever behoorlijk voor akkoord ondertekende aanbieding of door Voorneveld Brandbeveiliging opgestelde Overeenkomst ontvangt en aanvaardt, onderscheidenlijk op de dag van verzending van de schriftelijke opdrachtbevestiging door Voorneveld Brandbeveiliging.

3.5 Als tussen partijen geen Overeenkomst tot stand komt, is Opdrachtgever verplicht alle documenten die Voorneveld Brandbeveiliging hem ten behoeve van de aanbieding ter beschikking heeft gesteld, ter keuze van Voorneveld Brandbeveiliging aan Voorneveld Brandbeveiliging ter hand te stellen dan wel te vernietigen op een verantwoorde en vertrouwelijke wijze.

Art. 4 – Prijzen

4.1 Alle prijzen zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen van overheidswege opgelegd en zijn gebaseerd op levering af-fabriek volgens Incoterms geldend op de datum van aanbieding, behoudens voor zover in deze Voorwaarden anders is bepaald. Onder af-fabriek wordt verstaan het bedrijfsterrein van Voorneveld Brandbeveiliging.
4.2 Voorneveld Brandbeveiliging is bevoegd prijsverhogingen die voortvloeien uit de wet of uit overheidsmaatregelen door te berekenen aan Opdrachtgever.

4.3 Als de Overeenkomst betrekking heeft op de uitvoering van diensten, is Voorneveld Brandbeveiliging gerechtigd de overeengekomen tarieven te wijzigen met ingang van 1 januari van ieder jaar. Een Opdrachtgever-consument die niet akkoord wenst te gaan met deze tariefwijziging is gerechtigd binnen 7 dagen na ontvangst van de factuur waarop de tariefwijziging is aangegeven, de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen per de datum waarop de tariefwijziging in werking treedt.

Art. 5 – Meer- of minderwerk

5.1 Als Voorneveld Brandbeveiliging meent dat er sprake is van meerwerk, zal Voorneveld Brandbeveiliging aan Opdrachtgever een indicatie geven van de gevolgen voor de prijs en de termijn van voltooiing van de Prestaties. Voorneveld Brandbeveiliging is gerechtigd haar prestaties op te schorten totdat schriftelijk overeenstemming is bereikt met Opdrachtgever over de gevolgen van het meerwerk.

5.2 Opdrachtgever is verplicht de prijs voor het meerwerk bij de eerstvolgende betalingstermijn te voldoen.
5.3 Minderwerk vereist de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Voorneveld Brandbeveiliging. Verrekening van het overeengekomen minderwerk geschiedt bij de eindafrekening. Als het totaal van het minderwerk het totaal van het meerwerk overtreft, dan heeft Voorneveld Brandbeveiliging aanspraak op een bedrag gelijk aan 20% van het verschil tussen beiden. Als er geen sprake is van meerwerk, dan heeft Voorneveld Brandbeveiliging aanspraak op een bedrag gelijk aan 20% van het minderwerk.
5.4 Als Opdrachtgever de Overeenkomst wenst te beëindigen, anders dan op grond van ontbinding op een wettelijke grond, is Opdrachtgever aan Voorneveld Brandbeveiliging een vergoeding verschuldigd ten bedrage van de overeengekomen prijs verminderd met de door Voorneveld Brandbeveiliging genoten besparingen.

Voorneveld Brandbeveiliging B.V. Kastanjelaan 20
1231 ZA Loosdrecht
035-5823452

Info@voorneveld.nu

Art. 6 – Levering en levertijd

6.1 De levertijd gaat in op het laatste van de navolgende tijdstippen: a) de dag van totstandkoming van de Overeenkomst. b) de dag van ontvangst van de door Opdrachtgever bezorgde bescheiden, gegevens, vergunningen e.d. die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst. c) de dag dat Opdrachtgever alle voor het aanvangen van de werkzaamheden noodzakelijke formaliteiten heeft vervuld; e) de dag van ontvangst door Voorneveld Brandbeveiliging van hetgeen volgens de Overeenkomst voor het aanvangen van de werkzaamheden bij vooruitbetaling dient te worden voldaan.

6.2 Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijving van een overeengekomen fatale levertijd is Voorneveld Brandbeveiliging eerst in verzuim nadat Opdrachtgever Voorneveld Brandbeveiliging schriftelijk in gebreke heeft gesteld en Voorneveld Brandbeveiliging alsnog nalaat om haar verplichtingen binnen een termijn van 14 dagen na ingebrekestelling na te komen.

6.3 Zaken worden geacht te zijn geleverd wanneer ze, Als keuring is overeengekomen, voor keuring en in de overige gevallen wanneer ze voor verzending gereed zijn, een en ander nadat Opdrachtgever daarvan schriftelijk in kennis is gesteld.
6.4 Voor werkzaamheden die op verzoek van Opdrachtgever buiten de in artikel 3.2 vermelde werktijden worden verricht, gelden de volgende toeslagen op de tarieven en voorrijkosten: avond- en nachturen (ma t/m vrij): 175%, zaterdag, zondag en feestdagen: 225%.

Art. 7 – Termijnverlenging en/of kostenvergoeding

7.1 De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst geldende omstandigheden. Als wijzigingen ontstaan in de werk- en installatieomstandigheden, is Voorneveld Brandbeveiliging bevoegd de levertijd naar redelijkheid te verlengen.
7.2 Voorneveld Brandbeveiliging heeft recht op termijnverlenging en/of kostenvergoedingen Als: a) de vertraging en/of kosten hun oorzaak vinden in een omstandigheid die niet aan Voorneveld Brandbeveiliging kan worden toegerekend, of b) zich een onvoorziene omstandigheid voordoet van dien aard dat Opdrachtgever naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet mag verwachten dat de Overeenkomst ongewijzigd in stand blijft.

Art. 8 – Verplichtingen van Opdrachtgever

8.1 Opdrachtgever zorgt ervoor dat Voorneveld Brandbeveiliging de aan haar opgedragen Prestaties op de overeengekomen tijd kan aanvangen, deze ongestoord kan verrichten op gebruikelijke werktijden (artikel 3.2) en onder condities die voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen.
8.2 Als de start dan wel de voortgang van de Prestaties wordt vertraagd als gevolg van omstandigheden die niet toe te rekenen zijn aan Voorneveld Brandbeveiliging, is Opdrachtgever aansprakelijk voor de schade die Voorneveld Brandbeveiliging als gevolg daarvan lijdt.

8.3 Opdrachtgever zorgt ervoor dat Voorneveld Brandbeveiliging tijdig, doch uiterlijk voor aanvang van de Overeenkomst, beschikt over alle noodzakelijke informatie en stukken zoals vergunningen en ontheffingen. Opdrachtgever staat in voor de deugdelijkheid van de informatie.
8.4 Opdrachtgever zorgt er tijdig voor dat er een adequate energie- en/of wateraansluiting aanwezig is ten behoeve van de door Voorneveld Brandbeveiliging te verrichten Prestaties en verschaft Voorneveld Brandbeveiliging kosteloos de benodigde energie en water.

8.5 Opdrachtgever draagt zorg voor de noodzakelijke voorzieningen ten behoeve van de aansluiting van een te leveren systeem op de daarvoor noodzakelijke netten en garandeert dat deze netten voldoen aan de wettelijke en de door Voorneveld Brandbeveiliging technisch gestelde vereisten.
8.6 Opdrachtgever verleent Voorneveld Brandbeveiliging hierbij toestemming om voor het publiek zichtbaar aan te duiden dat ter plekke werkzaamheden door Voorneveld Brandbeveiliging worden verricht.

Voorneveld Brandbeveiliging B.V. Kastanjelaan 20
1231 ZA Loosdrecht
035-5823452

Info@voorneveld.nu

Art. 9 – Betaling

9.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, betaalt Opdrachtgever, Als het voorwerp van de Overeenkomst de levering van zaken of aanneming van werk betreft, als volgt:

 • 60% bij het sluiten van de Overeenkomst

 • 40% bij levering, of Als installatie is overeengekomen, voltooiing van de installatie

  9.2 Als het voorwerp van de Overeenkomst de uitvoering van diensten betreft, zijn de overeengekomen tarieven jaarlijks bij vooruitbetaling verschuldigd.
  9.3 Voorneveld Brandbeveiliging behoudt zich het recht voor bij afwijkende vormen van facturering administratiekosten in rekening te brengen.

  9.4 Betaling van facturen vindt plaats via automatische incasso 4 dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen. Bij het afsluiten van de Overeenkomst wordt door Opdrachtgever een machtiging tot betaling via automatische incasso ten laste van de bankrekening van Opdrachtgever verstrekt. Opdrachtgever draagt zorg voor voldoende saldo op desbetreffende bankrekening. Als het verschuldigde bedrag om welke reden dan ook niet kan worden afgeschreven of het bedrag wordt gestorneerd brengt Voorneveld Brandbeveiliging Opdrachtgever hiervan op de hoogte, waarna Opdrachtgever verplicht is om onmiddellijk de betalingsinstructies van Voorneveld Brandbeveiliging op te volgen.

  9.5 Als Opdrachtgever ten onrechte een afgeschreven bedrag laat terugboeken, als blijkt dat afschrijving van het factuurbedrag van de bankrekening om welke reden dan ook onmogelijk is en meer algemeen in geval van niet tijdige betaling:

 • Is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is Opdrachtgever een rente verschuldigd van 4 % per begonnen maand tot aan de dag van algehele voldoening.

 • Is Voorneveld Brandbeveiliging, zonder nadere waarschuwing, bevoegd haar Prestaties op te schorten totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden. Voorneveld Brandbeveiliging is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die Opdrachtgever als gevolg hiervan lijdt.

  9.6 Door Opdrachtgever verrichte betalingen strekken steeds eerst ter voldoening van verschuldigde kosten, vervolgens ter voldoening van rente, daarna ter voldoening van de hoofdsom van de oudste, alsdan opeisbare factuur.
  9.7 Alle vorderingen van Voorneveld Brandbeveiliging op Opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar Als aan Opdrachtgever – al dan niet voorlopig – surseance van betaling wordt verleend, wanneer ten aanzien van Opdrachtgever faillissement wordt aangevraagd, Opdrachtgever onder curatele wordt gesteld of wanneer Opdrachtgever overlijdt, in liquidatie verkeert of wordt ontbonden of Als er sprake is van de Schuldsaneringsregeling Natuurlijke Personen.

9.8 Als Opdrachtgever toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van zijn verplichtingen en Voorneveld Brandbeveiliging overgaat tot het nemen van invorderingsmaatregelen, is Opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten verband houdende met de inning waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 40 % van het totale uitstaande bedrag, met een minimum van € 150,- onverminderd het recht van Voorneveld Brandbeveiliging om vergoeding van de daadwerkelijk gemaakte kosten te vorderen.
9.9 Voorneveld Brandbeveiliging is te allen tijde gerechtigd om zekerheid te verlangen van Opdrachtgever voor de stipte nakoming van zijn verplichtingen.
9.10 Klachten over facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum schriftelijk bij Voorneveld Brandbeveiliging te worden ingediend, bij gebreke waaraan de factuur wordt geacht te zijn aanvaard.

Art. 10 – Risico-overgang en eigendomsvoorbehoud

10.1 Het risico van verlies, beschadiging of tenietgaan van de zaken gaat vanaf de levering over op Opdrachtgever.
10.2 Voorneveld Brandbeveiliging behoudt zich de eigendom voor van alle aan Opdrachtgever geleverde zaken alsmede daarbij horende documenten, tot het moment van ontvangst van betaling van al hetgeen Voorneveld Brandbeveiliging in verband met de Overeenkomst van Opdrachtgever te vorderen heeft.
10.3 Voor de duur van het eigendomsvoorbehoud is het Opdrachtgever niet toegestaan de door Voorneveld Brandbeveiliging geleverde zaken te verpanden, te vervreemden of anderszins te bezwaren. Opdrachtgever is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken zorgvuldig en herkenbaar als eigendom van Voorneveld Brandbeveiliging te bewaren. Opdrachtgever is ook verplicht deze zaken te verzekeren tegen inbraak-, brand-, waterschade en frauduleuze handelingen. 10.4 Als Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen jegens Voorneveld Brandbeveiliging, of Voorneveld Brandbeveiliging goede grond heeft te vrezen dat Opdrachtgever in de nakoming van die verplichtingen zal tekortschieten, is Voorneveld Brandbeveiliging bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te nemen. Kosten voor het terughalen van geleverde zaken zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Voorneveld Brandbeveiliging B.V. Kastanjelaan 20
1231 ZA Loosdrecht
035-5823452

Info@voorneveld.nu

Art. 11 – Garantie en Klachten

11.1 Als binnen een termijn van 12 maanden na levering in geval van eenvoudige levering van zaken zonder werkzaamheden, of na installatie van het systeem door Voorneveld Brandbeveiliging met een maximum van 18 maanden na levering, gebreken optreden in de zaken of het systeem, worden deze naar keuze van Voorneveld Brandbeveiliging kosteloos hersteld of vervangen. In geval van vervanging wordt Voorneveld Brandbeveiliging eigenaar van de vervangen onderdelen.

11.2 De garantie vervalt in zijn geheel Als zonder voorafgaande toestemming van Voorneveld Brandbeveiliging door derden werkzaamheden zijn verricht aan het systeem of de zaken.
11.3 Geen garantie geldt voor gebreken die Voorneveld Brandbeveiliging niet kunnen worden toegerekend, waaronder mede is begrepen onzorgvuldig of ondeskundig handelen of nalaten door of namens Opdrachtgever, daarin begrepen fouten of gebreken in informatie die door of namens Opdrachtgever is verstrekt, geweld van buitenaf, onvoldoende onderhoud en overbelasting, alsmede gebreken die optreden in dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van: a) normale slijtage; b) montage/installatie of reparatie door derden, waaronder begrepen Opdrachtgever; c) de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van toegepaste materialen; d) in overleg met Opdrachtgever aangewende gebruikte materialen c.q. zaken; e) materialen of zaken die door Opdrachtgever aan Voorneveld Brandbeveiliging ter bewerking zijn verstrekt; f) materialen of zaken, werkwijze en constructies, voor zover op uitdrukkelijke instructie van Opdrachtgever toegepast, alsmede de door of namens Opdrachtgever aangeleverde materialen en zaken; g) het geleverde niet conform bestemming is gebruikt.

11.4 Een beroep op de garantie komt Opdrachtgever uitsluitend toe Als hij binnen 14 dagen nadat hij het gebrek ontdekt heeft of redelijkerwijze had kunnen ontdekken Voorneveld Brandbeveiliging ter zake schriftelijk informeert. Opdrachtgever dient Voorneveld Brandbeveiliging schriftelijk aan te geven wat de aard van het gebrek is en wanneer en hoe het gebrek is geconstateerd. Ook dient Opdrachtgever aannemelijk te maken dat het gebrek aan Voorneveld Brandbeveiliging kan worden toegerekend.

11.5 Op door Voorneveld Brandbeveiliging uitgevoerde herstelwerkzaamheden wordt, tenzij anders is overeengekomen, alleen garantie gegeven op de deugdelijkheid van de uitvoering van de opgedragen herstelwerkzaamheden, zulks voor een periode van 6 maanden. Deze garantie behelst de enkele verplichting van Voorneveld Brandbeveiliging om ingeval van ondeugdelijkheid de betreffende werkzaamheden, voor zover ondeugdelijk, opnieuw te verrichten.

Art. 12 – Ontbinding

12.1 Elk der partijen komt de bevoegdheid tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van de Overeenkomst slechts toe Als de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst.

12.2 Voorneveld Brandbeveiliging is bevoegd de Overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst middels een schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden Als Opdrachtgever – al dan niet voorlopig – surseance van betaling wordt verleend, Als ten aanzien van Opdrachtgever faillissement wordt aangevraagd, Als zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen, of Als sprake is van toepasselijkheid van de Schuldsaneringsregeling Natuurlijke Personen. Voorneveld Brandbeveiliging zal wegens deze ontbinding nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

12.3 In geval van toerekenbaar tekortschieten door Opdrachtgever en in de gevallen genoemd in artikel 12.2, heeft Voorneveld Brandbeveiliging steeds het recht om volledige vergoeding voor alle hieruit voortvloeiende schade te vorderen. Als er sprake is van een Overeenkomst tot levering van diensten, is Opdrachtgever ook aan Voorneveld Brandbeveiliging een schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 50% van de totaalprijs die Opdrachtgever verschuldigd is over het restant van de looptijd van de Overeenkomst.

12.4 Als Opdrachtgever toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, is Voorneveld Brandbeveiliging bevoegd haar Prestaties op te schorten. In geval van opschorting wordt de overeengekomen prijs onmiddellijk opeisbaar, onder aftrek van de al voldane termijnen en van de ten gevolge van de opschorting door Voorneveld Brandbeveiliging bespaarde kosten en is Voorneveld Brandbeveiliging bevoegd om de ter uitvoering van de Overeenkomst te gebruiken grondstoffen, materialen of onderdelen voor rekening en risico van Opdrachtgever te doen opslaan.
12.5 In geval van ontbinding op grond van lid 12.2 wordt de overeengekomen prijs - zo geen voorafgaande opschorting heeft plaats gevonden - onmiddellijk opeisbaar, onder aftrek van de reeds voldane termijnen en van de ten gevolge van de ontbinding door Voorneveld Brandbeveiliging bespaarde kosten. Opdrachtgever is gehouden om het voornoemde bedrag te betalen en de daarin begrepen zaken tot zich te nemen, bij gebreke waaraan Voorneveld Brandbeveiliging bevoegd is deze zaken voor rekening en risico van Opdrachtgever te doen opslaan dan wel voor diens rekening te verkopen.
12.6 Opdrachtgever is niet gerechtigd om met terugwerkende kracht ontbinding van de Overeenkomst te vorderen.

Voorneveld Brandbeveiliging B.V. Kastanjelaan 20
1231 ZA Loosdrecht
035-5823452

Info@voorneveld.nu

Art. 13 – Aansprakelijkheid

13.1 De aansprakelijkheid van Voorneveld Brandbeveiliging richting Opdrachtgever is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het door Opdrachtgever in verband met de Overeenkomst aan Voorneveld Brandbeveiliging betaalde bedrag.
13.2 Voorneveld Brandbeveiliging is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade en/of gevolgschade, waaronder gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, imagoschade enz.

13.3 Aanspraken van Opdrachtgever vervallen Als deze niet schriftelijk en gemotiveerd bij Voorneveld Brandbeveiliging zijn ingediend binnen 6 maanden nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijze kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraak baseert.
13.4 De rechtsvordering tot schadevergoeding van Opdrachtgever richting Voorneveld Brandbeveiliging verjaart door verloop van een jaar, of voor een Opdrachtgever-consument door verloop van twee jaren, nadat Opdrachtgever ter zake heeft geprotesteerd.

Art. 14 – Overmacht

14.1 Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting Als hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht.
14.2 Onder overmacht wordt mede verstaan elke onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de Overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, oproer, terrorisme, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, weersomstandigheden, Pandemie, brand en overige ernstige storingen in het bedrijf van Voorneveld Brandbeveiliging of diens leveranciers, van overheidswege uitgevaardigde of uit te vaardigen voorschriften die de nakoming van de Overeenkomst verhinderen, import- en handelsverboden, niet-nakoming van de verplichtingen door een niet toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers van Voorneveld Brandbeveiliging, natuur- en/of kernrampen, storingen of tekortkomingen in energie-/watervoorzieningen, in communicatieverbindingen of in apparatuur of programmatuur van derden.
14.3 Wanneer de overmachtssituatie langer dan honderdtwintig dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden.

Art. 15 – Bijzondere voorwaarden in geval van pandemie

15.1 Gedurende een Pandemie met enige economische impact, gelden de volgende bijzondere voorwaarden:

 • Alle in aanbiedingen opgegeven prijzen en (op)leveringstermijnen zijn indicatief en kunnen daarom door Voorneveld Brandbeveiliging tijdens de looptijd van de aanbieding worden gewijzigd;

 • Kostprijsverhogingen die in verband kunnen worden gebracht met de Pandemie, kunnen worden doorberekend aan Opdrachtgever, ongeacht of een vaste prijs is overeengekomen;

 • Aangeboden producten die niet beschikbaar zijn, kunnen worden vervangen door gelijkwaardige producten;

 • Opschorting van werkzaamheden, afzegging van afspraken of andere verhindering van de uitvoering van overeengekomen werkzaamheden veroorzaakt aan de zijde van Opdrachtgever komt voor rekening van Opdrachtgever en zal worden gefactureerd alsof de werkzaamheden naar behoren zijn uitgevoerd.

  Art. 16 – Intellectuele eigendom

  16.1 De intellectuele en industriële eigendomsrechten op alle aan Opdrachtgever geleverde Prestaties (inclusief de daarbij horende gegevens, documenten en informatie) gaan nimmer over op Opdrachtgever en blijven berusten bij Voorneveld Brandbeveiliging. Voorneveld Brandbeveiliging heeft het exclusieve recht tot openbaring, verwezenlijking en verveelvoudiging en Opdrachtgever beschikt enkel over een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht dat slechts ontstaat na volledige betaling van de prijs.

  16.2 Het is Opdrachtgever niet toegestaan om de volgens het ontwerp van Voorneveld Brandbeveiliging gerealiseerde installatie geheel of in onderdelen daarvan in herhaling aan te leggen. Opdrachtgever is alleen bevoegd om de installatie volgens het ontwerp van Voorneveld Brandbeveiliging zonder diens tussenkomst en goedkeuring, door een derde te laten realiseren, wanneer de Overeenkomst rechtmatig is ontbonden wegens een tekortkoming die aan Voorneveld Brandbeveiliging kan worden toegerekend.

  16.3 Opdrachtgever mag door Voorneveld Brandbeveiliging geleverde programmatuur alleen in eigen bedrijf, kantoor, instelling of organisatie gebruiken en alleen voor de installatie waarvoor het gebruiksrecht is verstrekt. Het is Opdrachtgever niet toegestaan geleverde programmatuur te verveelvoudigen of daarvan kopieën te maken. De broncode van geleverde programmatuur en de bij de ontwikkeling ervan voortgebrachte technische informatie worden niet aan Opdrachtgever verstrekt.

Voorneveld Brandbeveiliging B.V. Kastanjelaan 20
1231 ZA Loosdrecht
035-5823452

Info@voorneveld.nu

Art. 17 – Bescherming persoonsgegevens

17.1 De volgende definities zijn van toepassing voor dit artikel:

 • “Verwerkingsverantwoordelijke” staat voor de partij die de doeleinden en middelen bepaalt voor de Verwerking van Persoonsgegevens. Als beide partijen als Verwerkingsverantwoordelijke fungeren, worden ze aangeduid met “Medeverantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens”.

 • “Inbreuk op Persoonsgegevens” is een reeks omstandigheden die een feitelijke of redelijke mogelijkheid betreft voor ongeoorloofde toegang tot of bezit van, of verlies of vernietiging van, Persoonsgegevens. De omstandigheden die bijdragen aan Inbreuk op Persoonsgegevens kunnen opzettelijk, onopzettelijk of toevallig zijn en de toegang, het verlies of de vernietiging kan worden bevestigd of uitsluitend worden vermoed.

 • “Wetgeving inzake Bescherming van Persoonsgegevens” staat voor alle toepasselijke wetten en voorschriften met betrekking tot Persoonsgegevens.

 • “Gewijzigde Persoonsgegevens” staat voor Persoonsgegevens die Opdrachtgever met andere gegevens of informatie combineert, met inbegrip van maar niet beperkt tot geolocatiegegevens, identificatiegegevens voor personen die niet in bezit zijn van Voorneveld Brandbeveiliging of openbaar beschikbare gegevens. Voor de duidelijkheid maken Gewijzigde Persoonsgegevens deel uit van Persoonsgegevens.

 • “Persoonsgegevens” staat voor informatie en gegevens in verband met de Overeenkomst die zijn gerelateerd aan een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon of die anderszins onderworpen zijn aan de Wetgeving inzake Bescherming van Persoonsgegevens.

 • “Verwerking” staat voor elke bewerking of reeks bewerkingen die wordt uitgevoerd op Persoonsgegevens of op verzamelingen van Persoonsgegevens, al dan niet met geautomatiseerde middelen, zoals verzameling, opname, organisatie, structurering, opslag, aanpassing of wijziging, opvraging, raadpleging, gebruik, openbaarmaking door verzending, verspreiding of anderszins beschikbaar stellen, delen, afstemmen, beperken, wissen of vernietigen.

  17.2 Naleving van de wet. Partijen houden zich aan de Wetgeving inzake Bescherming van Persoonsgegevens met betrekking tot Persoonsgegevens die worden verwerkt in het kader van de Overeenkomst. Voor zover nodig, zullen Partijen in goed vertrouwen samenwerken om eventuele wijzigingen aan te brengen of om aanvullende overeenkomsten te sluiten, zoals vereist door een wijziging in de Wetgeving inzake Bescherming van Persoonsgegevens.

  17.3 Eigendom van Persoonsgegevens. Alle Persoonsgegevens binnen de producten of diensten van Voorneveld Brandbeveiliging zijn eigendom van Voorneveld Brandbeveiliging.
  17.4 Identificatie van de Verwerkingsverantwoordelijke. Voordat Opdrachtgever Persoonsgegevens aan Voorneveld Brandbeveiliging verstrekt, is hij de Verwerkingsverantwoordelijke van de Persoonsgegevens en verantwoordelijk voor alle verplichtingen met betrekking tot die gegevens, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, kennisgeving aan de personen waarvoor hij Persoonsgegevens verstrekt aan Voorneveld Brandbeveiliging. Zodra Opdrachtgever Persoonsgegevens aan Voorneveld Brandbeveiliging heeft verstrekt, zijn Voorneveld Brandbeveiliging en Opdrachtgever Medeverantwoordelijk voor de Verwerking van de Persoonsgegevens.

  17.5 Gedeelde rechten en verplichtingen.

 • Als een partij Persoonsgegevens verwerkt voor doeleinden buiten het bereik van de Overeenkomst, draagt die partij de daaruit voortvloeiende kennisgevingsverplichtingen.

 • Als Persoonsgegevens zijn betrokken bij een Inbreuk op Persoonsgegevens, is de partij op wiens systeem de gegevens waren opgeslagen verantwoordelijk voor alle kennisgevingen en bijbehorende kosten. Tenzij de wet of bevoegde regelgever voor een partij dit verbiedt, zal de partij die de kennisgeving verstrekt redelijke inspanningen leveren om met de andere partij te coördineren wat er in de inhoud van de kennisgeving staat voordat deze plaatsvindt.

 • Als een partij tijdens het uitvoeren van de Overeenkomst kennis neemt van een: (i) klacht of bewering die een schending van de Wetgeving inzake Bescherming van Persoonsgegevens aangeeft; (ii) verzoek van een of meer personen die Persoonsgegevens willen inkijken, corrigeren of verwijderen; of (iii) een vraag of klacht van een of meer personen met betrekking tot de Verwerking van Persoonsgegevens, zal deze partij redelijke inspanningen leveren om de andere partij onverwijld schriftelijk in kennis te stellen, behalve voor zover dit voor dergelijke partij verboden is door de wet, wetshandhaving of een bevoegde regelgever. Partijen bieden elkaar redelijke commerciële hulp om de zaak te onderzoeken, de relevante informatie te identificeren, een reactie voor te bereiden, een rechtsmiddel te implementeren en/of samen te werken aan het voeren van of verdedigen tegen een vordering, rechtbank of regelgevende procedures. Partijen zullen overeenkomen om alle redelijke commerciële en wettelijke stappen te nemen om Persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige openbaarmaking.

Voorneveld Brandbeveiliging B.V. Kastanjelaan 20
1231 ZA Loosdrecht
035-5823452

Info@voorneveld.nu

17.6 Rechten en verplichtingen van Opdrachtgever

 • Als Opdrachtgever Persoonsgegevens aan Voorneveld Brandbeveiliging verstrekt, waarborgt Opdrachtgever dat hij hiervoor de wettelijke bevoegdheid bezit. Opdrachtgever informeert de personen wiens Persoonsgegevens aan Voorneveld Brandbeveiliging worden verstrekt, voordat deze gegevens aan Voorneveld Brandbeveiliging worden verstrekt. Voorneveld Brandbeveiliging heeft de mogelijkheid om een kennisgeving aan Opdrachtgever te verstrekken om voor dit doel de inhoud van de kennisgeving te verspreiden die van toepassing is op de producten en diensten die Voorneveld Brandbeveiliging onder de Overeenkomst levert.

 • Als Opdrachtgever andere gegevensbronnen gebruikt, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, geolocatiegegevens, om Persoonsgegevens met elkaar te verbinden die in prestaties in het kader van de Overeenkomst zijn verwerkt, draagt Opdrachtgever alle verantwoordelijkheid en verplichtingen onder de Wetgeving inzake Bescherming van Persoonsgegevens voor dergelijke Gewijzigde Persoonsgegevens. Opdrachtgever zorgt ervoor dat het maken en verwerken van Gewijzigde Persoonsgegevens voldoet aan de toepasselijke wetgeving, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de Wetgeving inzake Bescherming van Persoonsgegevens.

 • Als Opdrachtgever Persoonsgegevens of Gewijzigde Persoonsgegevens gebruikt voor directe marketingdoeleinden, houdt Opdrachtgever zich aan, en is hij alleen verantwoordelijk voor de naleving van, de Wetgeving inzake Bescherming van Persoonsgegevens, met inbegrip van alle toepasselijke verplichtingen om direct marketing uitsluitend uit te voeren nadat expliciet toestemming is verkregen.

  17.7 Rechten en verplichtingen van Voorneveld Brandbeveiliging

 • Voorneveld Brandbeveiliging kan Persoonsgegevens delen met de dienstleveranciers van Voorneveld Brandbeveiliging, maar uitsluitend conform de Wetgeving inzake Bescherming van Persoonsgegevens en met de nodige beveiligingen.

 • Voorneveld Brandbeveiliging kan Persoonsgegevens opslaan op servers die door dropbox (en hun dienstleveranciers wereldwijd gevestigd) toegankelijk zijn met de nodige beveiligingen.

 • Voor zover Voorneveld Brandbeveiliging Persoonsgegevens onder de Overeenkomst verwerkt, bewaart Voorneveld Brandbeveiliging de Persoonsgegevens gedurende de termijn van de Overeenkomst en daarna zoals door de Overeenkomst kan worden vereist, om de wettelijke rechten van Voorneveld Brandbeveiliging te beschermen of zoals kan worden vereist door de wetgeving en/of auditvereisten. Voor zover Voorneveld Brandbeveiliging Persoonsgegevens verwerkt voor doeleinden die losstaan van de Overeenkomst, fungeert Voorneveld Brandbeveiliging voor deze Persoonsgegevens als Verwerkingsverantwoordelijke en neemt hij als zodanig wettelijke verantwoordelijkheden op zich, inclusief voor het bepalen van de juiste bewaartermijn.

  Art. 18 – Screening antiterrorisme en lijst geweigerde partijen, compliance

  18.1 Voorneveld Brandbeveiliging controleert op basis van naam en land van vestiging of (potentiële of bestaande) opdrachtgevers zijn opgenomen op antiterrorisme- of sanctielijsten of lijsten van geweigerde partijen, waaronder de lijsten gepubliceerd door de EU, de Verenigde Staten en andere landen en internationale organisaties. De controle wordt uitgevoerd via een geautomatiseerde database van een dienstverlener thans gevestigd in de Verenigde Staten, waarmee een data- overdracht overeenkomst gesloten werd ter verzekering van de bescherming van persoonsgegevens. Als de naam van een opdrachtgever lijkt te stroken met een persoon of een bedrijf op de lijst worden ook andere gegevens die Voorneveld Brandbeveiliging van de opdrachtgever heeft gekregen gebruikt om te controleren of er een werkelijke match is met de partij op de lijst. Voorneveld Brandbeveiliging doet geen zaken met een opdrachtgever die op een dergelijke lijst staat Als en voor zover het toepasselijk recht of intern beleid Voorneveld Brandbeveiliging dat verbiedt. Om toegang te krijgen tot persoonsgegevens of om deze bij te werken, kan Opdrachtgever contact nemen met Voorneveld Brandbeveiliging, afdeling Customer Service. Zij zijn bereikbaar via e-mail info@voorneveld.nu / info@tempoholland.nl of telefonisch via 035-5823452. Mocht dit beleid wijzigen dan zal Voorneveld Brandbeveiliging Opdrachtgever voor zover wettelijk vereist daarover informeren.
  18.2 Elke aanbieding gebeurt onder de volgende cumulatieve opschortende voorwaarden: een gunstige uitkomst van de controle conform lid 1, en ontvangst door Voorneveld Brandbeveiliging van alle noodzakelijke informatie betreffende de transactie (waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, de gegevens van Opdrachtgever en de eindgebruiker en de verklaring inzake het voorgenomen eindgebruik) waaruit blijkt dat de transactie niet in strijd is met enige wetgeving, regelgeving of ethische regels van toepassing op Voorneveld Brandbeveiliging waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, regelgeving op het gebied van internationale handelsnaleving die de verkoop van goederen en diensten verbiedt aan bepaalde landen, individuen of rechtspersonen die onderhevig zijn aan internationale economische, financiële of andere sancties, of regelgeving inzake uitvoercontrole. Voorneveld Brandbeveiliging zal elke opdracht weigeren Als de controle leidt tot een ongunstige uitkomst, of Als de transactie niet conform de genoemde regels is. Als gedurende de uitvoering van een overeenkomst blijkt dat de controle leidt tot een ongunstige uitkomst of de transactie in strijd is (geworden) met de in genoemde regels, dan ontheft dit Voorneveld Brandbeveiliging onmiddellijk van haar verplichtingen en kan Voorneveld Brandbeveiliging de bestaande overeenkomsten per direct beëindigen, onverminderd het recht van Voorneveld Brandbeveiliging om alle hieruit voortvloeiende schade op Opdrachtgever te verhalen en zonder dat Opdrachtgever aanspraak kan maken op enige schadevergoeding terzake.

Voorneveld Brandbeveiliging B.V. Kastanjelaan 20
1231 ZA Loosdrecht
035-5823452

Info@voorneveld.nu

Art. 19 – Export Control

19.1 Opdrachtgever verbindt zich ertoe om alle regelgeving inzake uitvoercontrole, voor zover van toepassing, strikt na te leven. Opdrachtgever verklaart volledig op de hoogte te zijn van de inhoud van desbetreffende regelgeving, waaruit onder andere volgt dat bepaalde goederen zonder uitvoer- of heruitvoervergunningen van de bevoegde autoriteiten niet verkocht, verhuurd of anderszins overgedragen of gebruikt mogen worden voor andere dan de overeengekomen doeleinden.

Art. 20 – Deelbaarheid

20.1 Deze Voorwaarden gelden voor zover maximaal is toegestaan door de wet. Als een bepaling van deze Voorwaarden of de Overeenkomst ongeldig, onwettig of on afdwingbaar zou zijn, zal deze bepaling uitvoerbaar blijven tot de maximale reikwijdte toegestaan door de wet, en blijven de overige bepalingen volledig van kracht. Als nodig zullen partijen in overleg treden om een vervangende bepaling overeen te komen waarbij zoveel mogelijk aansluiting wordt gezocht bij het doel en de strekking van bedoelde bepaling.

Art. 21 – Screening medewerkers

 1. 21.1  Voorneveld Brandbeveiliging stelt als voorwaarde voor in dienst treding:

  • Een Verklaring omtrent Gedrag (VOG) en/of;

  • Een Verklaring Geen Bezwaar (VGB)) (voor de medewerkers waarvoor dat is vereist op grond van de wet (PBR) en/of;

  • Een Verklaring Van Betrouwbaarheid (VVB) (voor de medewerkers waarvoor dat vereist is conform BORG- certificering).

 2. 21.2  Voorneveld Brandbeveiliging screent haar medewerkers bij aanvang dienstverband door:

  • Hoogst genoten opleiding te verifiëren;

  • Werkervaring afgelopen vijf jaar te verifiëren;

  • De medewerker een integriteitsverklaring te laten onderteken waarin de medewerker zich er onder meer toe verplicht eventuele omstandigheden die ertoe zouden kunnen leiden dat niet opnieuw een VOG, VGB of VVB zou kunnen worden verkregen, een rijbewijs of een verblijfsvergunning niet wordt verlengd en/of een screening niet met de gewenste resultaten kan worden doorlopen, te melden.

 3. 21.3  Voorneveld Brandbeveiliging continueert de screening van haar medewerker gedurende het dienstverband elke 3 jaar voor

functies waarvoor dit relevant is door de verklaring(en) als bedoeld onder lid 1 opnieuw op te vragen, en de medewerker de verklaring van integriteit opnieuw te laten ondertekenen.

Art. 22 – Toepasselijk recht - Geschillen

22.1 Deze Voorwaarden, de Overeenkomst en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien worden beheerst door het Nederlands recht, met uitsluiting van de regels van het internationaal privaatrecht.
22.2 Alle geschillen die tussen partijen ontstaan naar aanleiding van deze Voorwaarden, de Overeenkomst of daaruit voortvloeiende overeenkomsten worden beslecht door de bevoegde rechter te Utrecht tenzij op grond van dwingend recht een andere rechter bevoegd is.

Algemene voorwaarden